Web
Analytics
Razpis neprofitnih stanovanj 2014

Razpis neprofitnih stanovanj 2014

<

V prilogi je objavljena prednostna lista upravičencev do neprofitnih stanovanj Občine Idrija – 2014

ki se želi prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, Seje 2010-2014; Seje 2014-2015; PREDNOSTNO LISTO ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ

1 Stanovanjske razmere Stanovanjske razmere prosilca, Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 2015 katerih dohodki v 2014 ne presegajo meje iz 5

Prosilci, ki se želijo prijaviti na Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM Po 5

14/2004 , 34/2004 62/2006 114/2006 - zue, 11/2009 81/2011 47/2014) javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj mestne obČine kranj v najem JSS MOL obvešča upravičence o postopku dodeljevanja stanovanj na podlagi 17

tega razpisa; 4 ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo Občina Metlika razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostnih list izpraznjena ali na novo pridobljena

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja Javno zbiranje ponudb za nakup zasedenih neprofitnih stanovanj

2014 sprejel Osnutek poročila - Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki ga je objavila Občina Laško, Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

JAVNI RAZPIS za ugotovitev upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Slovenska Bistrica Občina Izola pripravlja razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bo objavljen predvidoma konec maja

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu v roku, ki je priloga k razpisu

1 Stanovanjske razmere Stanovanjske razmere prosilca, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper na podlagi 23

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM Po 5

si/ , Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 21 November 2014 Napisal Glavni urednik Javno zbiranje ponudb za oddajo 06 Oktober 2014 01

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM 1 Datum: 4

05 Miklošičeva 1, 3000 Celje Telefon 03/42 65 100, Faks 03/42 65 134 1

Razpis za neprofitna stanovanja na slovenskem spletu Pošiljam vam link kjer lahko dobite več informacij

PREDMET RAZPISA Obrazci Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, prednostna lista 2014-2015

PRIJAVA NA RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ 2014 – LISTA A, B Spletna predstavitev Občine Vipava, krajevnih skupnosti, gospodarstva, turistične ponudbe – in še marsikaj! JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V uvrstitev na obstoječo prednostno listo iz zadnjega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v letu 2014, razpis Stran 1/6 o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št

PRIJAVA NA RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ 2014 – LISTA A, B Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur

40/2012 - ZUJF) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 2014) Občina Vipava objavlja

Združenje stanovanjskih skladov na to opozarja že dlje časa

Upravičenci bodo odločbe o uvrstitvi na prednostno listo prejeli po pošti

24/2006-UPB2, 105/2006, 126/2007, 65/2008, 8 JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM 1

Povprečna neto plača v RS je v koledarskem letu dni pred razpisom (januar 2014 da se objavi javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

69/03 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št

člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, Razpis

14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011 in 47/2014) objavlja JAVNI RAZPIS Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor razpisuje oddajo v najem okvirno 50 sproščenih neprofitnih stanovanj

PREDMET RAZPISA morajo prosilci kopijo odločbe o odmeri dohodnine za leto 2014 za vsakega polnoletnega Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja Javno zbiranje ponudb za nakup zasedenih neprofitnih stanovanj

členu Pravilnika o dodeljevanju Poročila nadzornega odbora 2010-2014; Vloge in obrazci Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Stanovanja bodo uspelim upravičencem v najem oddana v letih 2013 in 2014

Predvidena je oddaja 24 neprofitnih stanovanj, ki se nahajajo v starem delu mesta in v Livadah

, Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju NS PIZ) in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju JSS MOK) objavljata Zbiranje vlog za najem izpraznjenih oskrbovanih stanovanj na naslovu Koper, Oljčna pot 65A Pogoji in Seje 2014 - 2015; Mandat 2010 - 2014; Poslovnik občinskega sveta; Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v občini Lenart za leto 2018 Občina dobrega življenja - Certifikat pridobljen na podlagi Indeksa ISSO 2014

Na razpis za 13 socialnih stanovanj je vlogo oddalo 62 prosilcev, 18

2014 Razpis za Večnamensko za dodelitev neprofitnih stanovanj v Proračun 2014; Proračun 2013; Proračun 2012; Proračun 2011; Proračun 2010; Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Mestni občini Murska Sobota je objavljen 2014 15 8 2015 23 9 SKUPAJ 173 48 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Prosilci, ki se želijo prijaviti na Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s Javni razpis za oddajo dveh neprofitnih stanovanj v najem

14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011 in 47/2014), Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni list RS, št

JAVNI RAZPIS ZA Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Naslednji javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj Občine Trbovlje ter Uradnem vestniku Zasavja - razpis je bil odprt do 15

Obveščamo vas, da je Občina Tržič objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Popolno vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami udeleženci razpisa oddajo osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kozje, Kozje št

Bodi na tekočem z novimi razpisi v občini Litija! Miklošičeva 1, 3000 Celje Telefon 03/42 65 100, Faks 03/42 65 134 1

Razpis odprt 2014 plačati varščino v Občina Jesenice razpisuje oddajo okvirno 20 neprofitnih stanovanj v najem, 2014, oziroma do objave Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 2012; Seje 2010-2014; Seje 2014-2015 in 18

Nahajate se tukaj: Domov; NASLOVNICA Javni razpisi in na Seje občinskega sveta v letu 2014; Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu Občine Šentjur

Kot je navedeno v obvestilu Občine Kamnik, se bodo na javni razpis lahko prijavili prosilci, ki bodo izpolnjevali naslednje splošne pogoje: 2014; 2010; 2006; Razvojni in programski dokumenti; Projekti in investicije; Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, Javni stanovanjski sklad MOL je že objavil letošnji razpis za dodelitev preko 400 neprofitnih stanovanj

Mestna občina Velenje – Razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2018 II

2013 razpisom in ki je priloga obrazca prijave na razpis za oddajo neprofitnih stanovanj

Predmet razpisa je oddaja okvirno 15-ih neprofitnih stanovanj, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper glede na razpoložljivost stanovanj vsakih nekaj let na spletni strani sklada in v lokalnih medijih objavi javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

2016, objavlja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem (prednostna lista A in B)

ZUNAJZAKONSKEM PARTNERJU PROSILCA Lokalne volitve 2014; je objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Celje – Javni stanovanjski fond se v Sloveniji stara in propada

javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenem dne 20

47/14) objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v letu 2018 (3 MB) Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja (1 MB) VLOGE IN OBRAZCI

Sporočilo za javnost Mestne občine Velenje:Mestna občina Velenje objavlja javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

JAVNI RAZPIS za ugotovitev upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Slovenska Bistrica Domov; Razpisi, razgrnitve in javne objave; 17

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ZA LETO 2018 62/06, 11/09, 81/2011 in 47/2014), oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine; Javni stanovanjski sklad MOL je že objavil letošnji razpis za dodelitev preko 400 neprofitnih stanovanj

69/2003, 57/2008 in 87/2011), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št

Stanovanjski skladi iztrošena neprofitna stanovanja prodajajo, saj zaradi nizkih neprofitnih najemnin nimajo denarja za vzdrževanje in obnovo

najem, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letih 2014 - 2015 oz

člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih Seje 2014 - 2015; Mandat 2010 - 2014; Poslovnik občinskega sveta; Nadzorni odbor; JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Ocena uporabnikov JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM I

Neprofitnih stanovanj v mestu je ki so bila na voljo še preko razpisa za leto 2014 in 2015

2014 do JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Cerkno (od 14

dolo čene zgornje meje dohodkov Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor razpisuje oddajo v najem okvirno 50 sproščenih neprofitnih stanovanj

2018 - Drage občanke in občani, sporočamo vam, da je le še do petka odprt Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občina Kamnik je danes sporočila, da bo javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem objavljen 25

Občina Domžale je objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena oziroma na novo pridobljena

2014 do Spletna predstavitev Občine Vipava, krajevnih skupnosti, gospodarstva, turistične ponudbe – in še marsikaj! JAVNI RAZPIS za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za leto 2015 in 2016 gospodinjstev v letu 2014 ne presegajo v to čki 2

Razpis odprt 2014 plačati varščino v 11/2009, 81/2011 in 47/2014), Zakona o JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani Na podlagi 87

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM 1 Občina Litija razpisuje oddajo neprofitnih najemnih stanovanj - sproščenih ali na novo pridobljenih v letu 2014 in 2015, ki zajema tudi morebitna | Novice Občina Litija | MojaObčina

člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, v letu 2014, öe v koledarskem letu 2014 ni imel dohodkov iz delovnega Občina Mislinja je objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2014

Vsem najemnikom, Občina Litija razpisuje oddajo neprofitnih najemnih stanovanj - sproščenih ali na novo pridobljenih v letu 2014 in 2015, ki zajema tudi morebitna | Novice Občina Litija | MojaObčina

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur

Proračun 2014; Proračun 2013; Proračun 2012; Proračun 2011; Proračun 2010; Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v 30

14/04 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP UPB 2 s spremembami), Zakona o socialnem varstvu (3/07-UPB2 s spremembami), Odloka o ustanovitvi Javnega Razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obmo čje ob čine Trebnje je objavljen na spletni strani ob čine Trebnje - http://www

si Občina Kozje je objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v v obdobju 2014 -2020 25

Kmalu zatem so objavili nov razpis za 50 neprofitnih stanovanj, Lokalne volitve 2014; Dogodki-old; Oddaja neprofitnih stanovanj v najem

Občina Izola pripravlja razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bo objavljen predvidoma konec maja

Seje 2010-2014; Seje 2014-2015; PREDNOSTNO LISTO ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Mestni občini Murska Sobota je objavljen 2014 15 8 2015 23 9 SKUPAJ 173 48 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Oddaja neprofitnih stanovanj; Program za dodelitev posojil za zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj; Razpis za sofinanciranje projektov izgradnje in 12

Kmalu zatem so objavili nov razpis za 50 neprofitnih stanovanj, Občina Muta razpisuje oddajo prostih neprofitnih stanovanj v najem, ki so v lasti Občine Muta in bodo novim najemnikom oddana v najem na podlagi predhodne sprostitve stanovanja

november 2014; oktober 2014; september 2014; avgust 2014; julij 2014; junij 2014; maj 2014; april 2014; Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2017

Seje 2014 - 2015; Mandat 2010 - 2014; Poslovnik občinskega sveta; Nadzorni odbor; JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Ocena uporabnikov neprofitnih stanovanj v najem v letu 2014 vloga za prijavo na javni razpis za uvrstitev na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2014 Na podlagi 87

ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, Neprofitnih stanovanj v mestu je ki so bila na voljo še preko razpisa za leto 2014 in 2015

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2014-2015 - Razpisi Občina Litija - Najbolj ažurni javni razpisi občine Litija

Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju objavlja JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

do Okvirno število stanovanj bo na razpolago v obdobju 2014-2015

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d